• ESG

  Od początku swojej działalności rozwój Grupy CTL budowany jest ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i zakłada realizację celów biznesowych zgodnie z zasadami etyki, interesem społecznym i ochroną środowiska przy zachowaniu wysokich standardów zarządzania.

  Oznacza to dla nas taki sposób zarządzania  firmami wchodzącymi w skład Grupy CTL, w którym w ramach realizacji celów biznesowych, służacych wzrostowi wartości Grupy dla jej udziałowców, uwzględnia się także ich wpływ na klientów, pracowników, społeczność lokalną oraz środowisko naturalne. Jesteśmy otwarci na dialog społeczny z naszymi interesariuszami, jednocześnie sami wyciągamy wnioski z podejmowanych inicjatyw, wykorzystując to doświadczenie przy kolejnych projektach. Celem naszym jest zrównoważony rozwój firmy uwzględniający oczekiwania naszych interesariuszy.

  Te spójne zasady dotyczą  wszystkich spółek Grupy CTL bez względu na miejsce prowadzenia przez nie działalności (zarówno w Polsce jak i za granicą) jak i jej zakres.

 • Głównym obszarem działalności Grupy CTL jest świadczenie kompleksowych usług logistycznych, w których wiodącą rolę odgrywa transport i logistyka kolejowa. Kluczową firmą w tym obszarze działalności jest CTL Logistics, która skupia kapitałowo pozostałe spółki Grupy CTL. Istotną częścią Grupy CTL jest również działalność przemysłowa spółki CTL Maczki-Bór S.A. w zakresie górnictwa odkrywkowego w tym: eksploatacja złóż piasku i rekultywacja wyrobisk z wykorzystaniem odpadów skalnych z górnictwa węgla kamiennego, budownictwa czy energetyki zawodowej. 

  Nasze projekty realizowane w ramach polityki ESG

   

  Aspekty środowiskowe (Environmental)

  W naszej działalności szczególny nacisk kładziemy na aspekty środowiskowe. Są one niezwykle istotne zarówno w zakresie prowadzonej działalności logistycznej i przewozowej jak i w zakresie eksploatacji złóż piasku, działalności rekultywacyjnej  oraz odzysku odpadów przemysłowych.

 • W Grupie CTL centralizujemy zarządzanie aspektami środowiskowymi aby wdrażać jednolite wysokie standardy z tego zakresu oraz w pełni wykorzystywać wiedzę naszych specjalistów we wszystkich obszarach naszej działalności.

  W przewozach kolejowych wyjątkowy nacisk kładziemy na wypełnianie standardów w zakresie bezpieczeństwa, dążąc do minimalizacji ryzyka wypadków i kolizji, a przez to do ograniczenia negatywnego wpływu na otaczające nas środowisko. Spełniamy wszystkie wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przewozów.

  Prowadzimy stały monitoring w zakresie wód i gleby, a także przestrzegamy wszelkich norm środowiskowych wynikających z przepisów prawa oraz decyzji administracyjnych na terenach objętych działalnością rekultywacyjną.

  Działania oszczędnościowe i działania z zakresu ochrony środowiska propagujemy wśród wszystkich pracowników całej Grupy CTL. Dotyczy to zarówno personelu produkcyjnego jak i personelu administracyjnego.

 • Aspekty społeczne (Social responsibility)

  Wzorem dla całej Grupy CTL w zakresie aspektów społecznych jest Program Odpowiedzialności Ekologicznej w Kontekście Społecznym wdrożony i realizowany z sukcesem w spółce CTL Maczki-Bór S.A. Program ten będziemy rozwijać we wszystkich spółkach Grupy CTL jako sprawdzone i skuteczne narzędzie pozwalające na utrzymywanie dobrych relacji ze społecznością lokalną, lokalnymi urzędami i organizacjami oraz pracownikami.

  W naszej działalności duży nacisk kładziemy na komunikację z pracownikami. Służą temu przede wszystkim spotkania informacyjne z przedstawicielami związków zawodowych.

  Propagujemy również model polegający na przekazywaniu informacji podwładnym przez przełożonych. W celu przekazywania bieżącej informacji prowadzimy Portal Intranetowy CTL oraz wydajemy  czasopismo drukowane CTL Connect.

  Zagadnieniem, na które kładziemy największy nacisk jest Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Wdrożone w tym zakresie procedury stwarzają surowsze  wymagania niż te określone przez prawo.

 • W ramach tych działań monitorujemy wypadkowość oraz rejestrujemy zdarzenia potencjalnie stwarzające zagrożenie, wykorzystując wnioski z analizy tych zdarzeń do podejmowania działań zapobiegawczych.

  W szczególny sposób dbamy o naszą kadrę maszynistów. Rozwijamy system motywacji pozapłacowej, oferując różne udogodnienia dla tej kluczowej dla nas specjalistycznej kadry.

  Dla wszystkich pracowników oferujemy pakiet szkoleń oraz prowadzimy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

  Aspekty Zarządzania (Corporate governance)

  Standardy zarządzania w Grupie CTL poddawane są procesowi stałego udoskonalania. Kluczową rolę odgrywa sposób selekcji i wyboru kadry menedżerskiej oparty na selekcji najlepszych kandydatów przy wykorzystaniu profesjonalnych doradców HR oraz system rekrutacji i promocji wewnętrznej.

  Grupa dąży do centralizacji wszystkich funkcji o charakterze administracyjnym i back-office minimalizując przy tym koszty oraz wprowadzając jednolite wysokie standardy działania.

 • Zapewnieniu wysokich standardów oraz podnoszeniu wiarygodności przez kontrahentów i interesariuszy oraz zapewnieniu zasad przejrzystości i transparentności Grupy CTL sprzyja również stosowanie przez spółki Grupy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz korzystanie wyłącznie z wiodących firm audytorskich.

  Grupa CTL kieruje się zasadami działania w sposób bezwzględnie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami wynikającymi z różnego rodzaju decyzji administracyjnych.

  We wdrażaniu i realizowaniu powyżej wymienionych przyjętych zasad kluczową rolę odgrywa kadra menadżerska Grupy CTL, która poprzez udział w cyklicznych spotkaniach z Zarządem CTL Logistics jest informowana o nowych inicjatywach i uczestniczy w wypracowywaniu nowych rozwiązań.

  Pomocą służą też wdrożone systemy zarządzania jakością zgodne z normą ISO 9001, zarządzania środowiskowego zgodne z normą ISO 14001 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z normą PN-N-18001 – funkcjonujące w spółkach Grupy od wielu lat.